ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021

O presente protocolo ten por obxecto crear contornas escolares saudables e seguras mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse dende o inicio do desenvolvemento do curso escolar 2020/2021, tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19. Inclúe as medidas de detección precoz dos casos e a súa xestión axeitada,


RECOMENDACIÓNS

1.- Grupos de convivencia estable.

2.-A distancia a manter entre postos escolares será 1.5 metros.

3.- O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade.

4.- Medidas de prevención da transmisión da infección: 

     O correcto uso da mascara,

     Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.

    Hixiene de mans: lavado frecuente,con auga e xabón, ou con xel hidroalcohólico,

    Ventilación dos espazos

    Limpeza e desinfeccion 

5.- Organización de espacios

6.- Entradas e saídas

7.- Realizar unha auto enquisa diaria de síntomas 

8.- No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro.


    
Comentarios

Entradas populares de este blog

PROTOCOLO INTERNO FRENTE AL CORONAVIRUS EN NUESTRO COLEGIO SMM

BIENVENID@ A NUESTRO BLOG

LANZAMIENTO DE BESOS DESDE LA ENFERMERÍA